Về TIC

  • Giới thiệu chung
    Trung tâm Quốc tế Toyama thúc đẩy sự hiểu biết quốc tế, giao lưu quốc tế, hợp tá…
  • Địa chỉ
    Trung tâm Quốc tế Toyama Tầng 4 tòa nhà Intec 5-5 Ushijima Shinmachi, Tp. Toyama…
  • Hỗ trợ lưu học sinh
    The Outline of Provisions for the Toyama International Exchange Scholarship 1 Pu…