Sự kiện

  *Các màu sắc tương ứng với: các sự kiện của Trung tâm Quốc tế Toyama, các sự kiện của Tổ chức Giao lưu Quốc tế, và các sự kiện khác trong tỉnh.