Trường học / Lớp học tiếng Nhật trong Tỉnh Toyama

Những người đang sống trong khu vực nêu dưới đều có thể tham gia các lớp học trong tỉnh này.

※Thông tin có thể bị thay đổi nên hãy liên hệ trước với các lớp học để xác nhận

Khu vực Niikawa

Thành phố Uozu
Thành phố Kurobe

Khu vực Toyama

Thành phố Toyama

Trường tiếng Nhật
(Có thể xin visa du học)
Cơ sở giáo dục tiếng Nhật tư nhân
Hiệp hội Giao lưu Quốc tế
Các lớp học tiếng Nhật trong khu vực

Thành phố Namerikawa


Khu vực Takaoka

Thành phố Takaoka

Hiệp hội Giao lưu Quốc tế Các lớp học tiếng Nhật trong khu vực
Thành phố Imizu
Trường tiếng Nhật (Có thể xin Visa du học)
Hiệp hội Giao lưu Quốc tế
Lớp học tiếng Nhật - Hiệp hội Giao lưu Quốc tế người dân thành phố Imizu
Các lớp học tiếng Nhật trong khu vực
Thành phố Himi
Hiệp hội Giao lưu Quốc tế

Khu vực Tonami

Thành phố Nanto
Các lớp học tiếng Nhật trong khu vực