Hướng dẫn điều trị tại nhà ~Dành cho F0 điều trị tại nhà và F1 sống cùng~

https://www.pref.toyama.jp/documents/25164/vietnamese.pdf